Chào mừng bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.
 
| | | | | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
GIỚI THIỆU TIN TỨC-SỰ KIỆN DỰ ÁN XÂY LẮP HÌNH ẢNH QUAN HỆ CỔ ĐÔNG PHONG THỦY TÀI LIỆU
Các dự án
CT3 Tây Nam Hồ Linh Đàm
Happy House Garden
Tổ hợp cao tầng HUD3 Tower
Khu ĐT mới Đông Sơn - Thanh Hoá
Khu đô thị mới Vân Canh
Giá vàng
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
Tỷ giá
 
Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

(10/08/2017)
Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng;Căn cứ Công văn số 295 - CV/ĐU, ngày 19/7/2017 của Đảng uỷ Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đảng ủy HUD3 xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020. Đại hội chi bộ trực thuộc phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, tiến hành có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Đảng ủy Công ty HUD3 đề nghị các chi uỷ chi bộ nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thời về Đảng ủy xem xét chỉ đạo giải quyết.

 

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG HUD3

*

Số 07- KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

         Hà Nội, ngày  7  tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020

 

Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng;

Căn cứ Công văn số 295 - CV/ĐU, ngày 19/7/2017 của Đảng uỷ Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đảng ủy HUD3 xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị. Kết quả của đại hội là nhân tố hết sức quan trọng  đảm bảo sự thành công của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ HUD3 khoá IV, nhiệm kỳ 2015-2020, và đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phải  theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ,cán bộ, đảng viên, nhân viên trong công ty.

II. YÊU CẦU

1. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Giới thiệu nhân sự cấp uỷ nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ cấp uỷ.

2. Về cơ bản công tác nhân sự cấp uỷ phải dựa trên quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.

3. Báo cáo chính trị của Chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, phải thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của đơn vị và công tác tư tưởng trong chi bộ.

III. NỘI DUNG

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm 2017-2020.

2. Bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản liên quan

- Triển khai kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020;

+ Thời gian yêu cầu các Chi bộ xong trong tháng 8/2017

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ

- Sau khi quán triệt Kế hoạch của Đảng ủy các Chi bộ tiến hành xây dựng  kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ mình.

2. Chuẩn bị các văn kiện Đại hội

- Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ

- Dự thảo Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

3. Công tác nhân sự và quy trình công tác nhân sự cấp uỷ

3.1.Tiêu chuẩn cấp ủy viên

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ; có uy tín nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và vận động quần chúng.

 - Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ. Có xem xét tình hình thực tế của từng Chi bộ để vận dụng cho phù hợp.

- Lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và đồng nghiệp tín nhiệm.

3.2. Cơ cấu cấp uỷ và độ tuổi cấp uỷ viên.

- Độ tuổi tham gia cấp uỷ, các đồng chí tham gia cấp uỷ lần đầu nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái ứng cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất cũng đủ 1/2 nhiệm kỳ (15 tháng). Tính đến thời điểm tháng 9/2017.

- Đồng chí Bí thư cấp uỷ phải là Trưởng, Phó đơn vị hoặc trong quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020.

- Chú ý cơ cấu các đồng chí đã tham gia cấp ủy nhiệm kỳ trước tham gia cấp ủy khóa mới nhằm đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kinh nghiệm công tác.

3.3.Số lượng cấp uỷ viên và phó bí thư, cấp uỷ

 - Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu Bí thư, bầu Phó Bí thư trong số chi ủy viên.

- Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu Bí thư, nếu cần bầu 1 Phó Bí thư. Bầu Bí thư trước, bầu Phó Bí thư sau.

3.4. Thực hiện bầu cử có số dư

Theo quy định của Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, danh sách bầu cử cấp uỷ mỗi cấp như sau:

- Trường hợp cần bầu lấy số lượng 01 người thì danh sách bầu cử là 02 người; bầu lấy số lượng 02 người thì danh sách bầu cử là 03 người; bầu lấy số lượng từ 03 người trở lên thì danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu.

- Trường hợp bầu lấy số lượng 01 người thì danh sách bầu cử tối đa là 2 người; trong đó cấp ủy triệu tập đại hội chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.

- Khi cấp ủy triệu tập đại hội đề cử 01 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

- Trường hợp danh sách do cấp ủy triệu tập đại hội  đề cử và tại đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 02 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội  về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội  để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 02 người.

IV. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

1. Các bước tiến hành Đại hội

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

- Thông qua chương trình, quy chế làm việc;

- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký (đại hội đảng viên không bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu mà chỉ cấp ủy triệu tập báo cáo trước đại hội tình hình đảng viên tham dự đại hội); Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội do chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) đề xuất.

- Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội;

-  Đọc báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ.

- Thảo luận báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ;

-  Phát biểu ý kiến của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp);

- Thực hiện bầu cử cấp uỷ mới (bầu Ban kiểm phiếu và thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Bộ Chính trị); Ban kiểm phiếu gồm đảng viên trong đại hội không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử, bầu cử. Đoàn chủ tịch (hoặc Chủ tịch đại hội) đề xuất, giới thiệu, đại hội biểu quyết số lượng, danh sách thành viên ban kiểm phiếu và trưởng ban kiểm phiếu.

- Thông qua nghị quyết đại hội.

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Trang trí khánh tiết và tuyên truyền

2.1. Trang trí đại hội (nhìn từ dưới lên)

 - Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin (bên phải).

- Dưới là tiêu đề đại hội chi bộ:

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Đại hội chi bộ ……………

Nhiệm kỳ 2017 – 2020

                                                            Hà Nội, ngày … tháng .. năm 2017

2.2. Tuyên truyền

- Khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài tuyên truyền trên website  của Công ty HUD3 và các công ty con/thành viên.

- Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội Chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ SXKD.

3. Quy trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ

3.1. Bước 1:  Hoàn thành trước ngày 30/9/2017

- Bí thư, Phó bí thư căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy dự thảo nội dung kế hoạch đại hội, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên  với các nội dung -  nhân sự, lễ tân – hậu cần, trang trí khánh tiết, tuyên truyền cho đại hội.

- Chi bộ phổ biến văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ của Đảng ủy và lấy ý kiến của các đảng viên trong chi bộ về dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ.

- Chi ủy viên, cá nhân đảng viên chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch và sự phân công của chi bộ.

- Ban chi uỷ báo cáo dự kiến nhân sự với  Đảng uỷ HUD3, xin chủ trương về nhân sự Ban chi uỷ khoá mới.

- Họp Chi bộ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban chi uỷ, nhân sự Bí thư, Phó bí thư khoá mới. Ban chi uỷ tổng hợp kết quả, giới thiệu nhân sự tại Chi bộ và báo cáo Đảng uỷ HUD3 xin ý kiến chỉ đạo.

3.2. Bước 2: Trước ngày 10 tháng 10 năm 2017

- Hội nghị trù bị (mời đảng ủy viên phụ trách tham dự) lấy ý kiến cho các nội dung mà chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị và đóng góp ý kiến cho nhân sự đại hội.

- Chi ủy, chi bộ hoàn thiện các văn bản (sau khi có ý kiến của chi bộ) và trình xin ý kiến Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách chi bộ (văn bản trình gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, dự kiến phương án nhân sự đại hội, kế hoạch và chương trình đại hội).

 Sau khi tiếp nhận báo cáo, nếu Đảng uỷ HUD3 đồng ý với nội dung văn kiện và phương án nhân sự do hội nghị chi uỷ giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạo khác thì văn kiện và phương án nhân sự được báo cáo tại đại hội, nếu Đảng uỷ có ý kiến chỉ đạo khác thì chi uỷ tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội. Thời gian hoàn thiện trước ngày 15/10/2017.

3.3. Bước 3: Tiến hành Đại hội từ ngày 15 tháng 10 đến hết tháng 11/2017

 Các Chi ủy dự kiến ngày Đại hội báo cáo Đảng ủy HUD3 trước ngày 15/10/2017 để Đảng ủy lên lịch công tác và phân công Đảng ủy viên dự và chỉ đạo Đại hội.

 3.4.  Bước 4: Các công việc sau Đại hội

- Chậm nhất, sau đại hội 4 ngày, họp chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí chi ủy viên. Chi bộ hoàn thiện các hồ sơ đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội; biên bản bầu cử và danh sách trích ngang của chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Đảng viên làm công tác kiểm tra và nộp lên  Đảng ủy HUD3 trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc.

- Ngay sau khi có kết quả bầu cử, đồng chí Bí thư mới đã có quyền ký các văn bản với vai trò Bí thư chi bộ. Chậm nhất 10 ngày, Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2017 phải bàn giao đầy đủ công việc cho Bí thư mới trúng cử.

- Chi bộ báo cáo và chờ  Đảng ủy HUD3 ra quyết định công nhận chi ủy và các chức danh kèm theo, hoàn thiện hồ sơ kết quả Đại hội.

4. Cơ sở vật chất tổ chức đại hội

- Các Chi bộ tổ chức Đại hội tại phòng họp, hội trường của Công ty mình. Trường hợp tổ chức tại hội trường Công ty HUD3 đề nghị các Chi ủy báo cáo xin ý kiến Ban Lãnh đạo Công ty HUD3.

- Kinh phí tổ chức: Trích nguồn kinh phí của Chi bộ và xin hỗ trợ của Ban lãnh đạo công ty của Chi bộ đó.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Công ty HUD3:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020 và triển khai tới các chi bộ.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ phụ trách chỉ đạo đại hội các chi bộ cụ thể như sau:

+ Đồng chí Phan Trường Sơn – Bí thư Đảng ủy phụ trách chỉ đạo đại hội chi bộ HUD3.6.

+ Đồng chí Vương Đăng Phương – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách chỉ đạo đại hội chi bộ HUD3.2.

+ Đồng chí Bùi Huy Thông - Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách chỉ đạo đại hội chi bộ Khối Dự án - Kinh doanh.

+ Đồng chí Trịnh Duy Hoàn - Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách chỉ đạo đại hội chi bộ Khối Văn phòng.

+ Đồng chí Nguyễn Công Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách chỉ đạo đại hội chi bộ HUD3.3 và  HUD3.1.

 -   Đảng ủy HUD3 yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ chuẩn bị văn kiên đại hội, đề án nhân sự báo cáo Đảng ủy thống nhất để tiến hành đại hội chi bộ theo kế hoạch đề ra.

2. Các Chi bộ trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc của Đảng ủy HUD3 yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo đúng quy định.

- Yêu cầu, nội dung và công tác bầu cử đại hội chi bộ trực thuộc thực hiện theo các văn bản của Đảng ( Điều lệ Đảng Đại hội lần thứ XII, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của BTC Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp).  

- Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của Chi bộ mình và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy HUD3 xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.  Đảng ủy Công ty HUD3 đề nghị các chi uỷ chi bộ nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thời về Đảng ủy xem xét chỉ đạo giải quyết.

Liên hệ
Tin liên quan
» Công văn số 55/CV-ĐU ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Đảng ủy HUD3 về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020
» UBKT Đảng ủy HUD3 tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
» Công ty con HUD3.3 sôi nổi các hoạt động chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
» Đoàn đại biểu HUD3 dự Đại hội Đoàn TN Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
» Quyết định công nhận BCH và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2017 - 2019
» Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn HUD3 với Ban Giám đốc
» Tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu là con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm 2016-2017
» Chuyến tham quan kỳ thú gắn kết các thành viên mái nhà HUD3
» Đồng chí Bùi Huy Thông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty HUD3 khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022
Liên kết hữu ích
Bản tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/- --
Giá KL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 02433.824.572 - Fax: 04233.827.991
Đề nghị ghi rõ nguồn "Công ty HUD3" khi đăng lại thông tin trên website này Cua thep van goCửa thép vân gỗ
Designed by Thietkeweb - Seo